هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد
 • Absolute Hosting Monitoring
  • Firewall Devices
   • Primary Firewall
    • Ping | 0 msec (Up)
   • Secondary Firewall
    • Ping | 0 msec (Up)
   • Firewall Gateway
    • Ping | 0 msec (Up)
  • Absolute Hosting DC
   • WEB SERVERS
    • BL1N1.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • CPU | 4.94 % (Up)
     • FTP Service | 38 msec (Up)
    • BL1N4.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • CPU | 4.63 % (Up)
     • FTP Service | 40 msec (Up)
    • BL3N2.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • CPU | 25 % (Up)
     • FTP Service | 42 msec (Up)
    • BL5N2.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • Web Service | 16 msec (Up)
     • IMAP Service | 7 msec (Up)
     • POP Service | 12 msec (Up)
     • SMTP Service | 20,027 msec (Unusual)
    • BL5N3.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • Litespeed Status | 20 msec (Up)
     • SSH LOAD | 3.04 (Up)
     • IMAP | 9 msec (Up)
     • POP3 | 8 msec (Up)
     • SMTP | 12 msec (Up)
    • BL5N4.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • CPU | 9.33 % (Up)
     • FTP Service | 46 msec (Up)
    • CF2016.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • FTP Service | 12 msec (Up)
   • MAIL SERVERS
    • BL4N1.zadns.co.za
     • Ping | - (Paused)
     • POP3 Service | - (Paused)
     • SMTP Service | - (Paused)
     • IMAP Service | - (Paused)
    • BL4N2.zadns.co.za
     • Ping | - (Paused)
     • POP3 Service | - (Paused)
     • SMTP Service | - (Paused)
     • IMAP Service | - (Paused)
    • BL4N3.zadns.co.za
     • Ping | - (Paused)
     • POP3 Service | - (Paused)
     • SMTP Service | - (Paused)
     • IMAP Service | - (Paused)
    • BL4N4.zadns.co.za
     • Ping | - (Paused)
     • POP3 Service | - (Paused)
     • SMTP Service | - (Paused)
     • IMAP Service | - (Paused)
    • BulkMail Authentication Server
     • Ping | - (Paused)
     • SMTP | - (Paused)
    • Linux Relay Service
     • Ping | - (Paused)
     • SMTP Service | - (Paused)
     • Spool Count | - (Paused)
    • BL7N8.zadns.co.za
     • Ping | - (Paused)
     • POP3 Service | - (Paused)
     • SMTP Service | - (Paused)
     • IMAP Service | - (Paused)
     • Roundcube Webmail | - (Paused)
   • SERVERS
    • MSSQLSSD1.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • CPU | 12 % (Up)
     • RAM | 5 % (Up)
     • SQL Service |   (Warning)
    • MSSQLSSD2.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • CPU | 1.90 % (Up)
     • RAM | 72 % (Up)
     • SQL Service | 65 msec (Up)
    • MySQLSSD1.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • Web SQL Service | 40 msec (Up)
     • CPU | 2.16 % (Up)
     • RAM | 17 % (Up)
    • MySQLSSD2.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • CPU | 5.66 % (Up)
     • RAM | 14 % (Up)
     • MySQL Service | 72 msec (Up)
    • SOLIDCP.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • Control Panel Status | 72 msec (Up)
    • EPYC AMD SERVER
     • Ping | 0 msec (Up)
     • SSH Load Average 4 | 10.03 (Up)
   • DNS SERVERS
    • NS4.mydnscloud
     • Ping | 0 msec (Up)
     • DNS Service | 1 msec (Up)
    • NS3.mydnscloud
     • Ping | 281 msec (Up)
     • DNS Service | 280 msec (Up)
    • NS2.mydnscloud
     • Ping | 263 msec (Up)
     • DNS Service | 261 msec (Up)
    • NS1.mydnscloud
     • Ping | 256 msec (Up)
     • DNS Service | 259 msec (Up)
  • ZA Domains Probe
   • ZA Domains
    • Ping | 0 msec (Up)
    • ZA Domains Control Panel | 1,717 msec (Up)
   • ZA Domains Connectivity
    • ZACR Connection Status |   (Up)
    • Co.ZA Domains Timer |   (Up)
    • Org.ZA Domains Timer | 8 Minutes (Up)
    • Web.ZA Domains Timer | 2 Minutes (Up)
    • Net.ZA Domains Timer | 8 Minutes (Up)