כרגע אין הדעות
 • Absolute Hosting Monitoring
  • Firewall Devices
   • Primary Firewall
    • Ping | 0 msec (Up)
   • Secondary Firewall
    • Ping | 0 msec (Up)
   • Firewall Gateway
    • Ping | 0 msec (Up)
  • Absolute Hosting DC
   • WEB SERVERS
    • BL1N1.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • CPU | 3.90 % (Up)
     • FTP Service | 44 msec (Up)
    • BL1N4.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • CPU | 7.80 % (Up)
     • FTP Service | 383 msec (Up)
    • BL3N2.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • CPU | 24 % (Up)
     • FTP Service | 45 msec (Up)
    • BL5N2.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • Web Service | 22 msec (Up)
     • IMAP Service | 8 msec (Up)
     • POP Service | 12 msec (Up)
     • SMTP Service | 12 msec (Unusual)
    • BL5N3.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • Litespeed Status | 28 msec (Up)
     • SSH LOAD | 2.73 (Up)
     • IMAP | 10 msec (Up)
     • POP3 | 7 msec (Up)
     • SMTP | 12 msec (Up)
    • BL5N4.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • CPU | 8.07 % (Up)
     • FTP Service | 45 msec (Up)
    • CF2016.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • FTP Service | 15 msec (Up)
   • MAIL SERVERS
    • BL4N1.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • POP3 Service | 17 msec (Up)
     • SMTP Service | 70 msec (Up)
     • IMAP Service | 8 msec (Up)
    • BL4N2.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • POP3 Service | 87 msec (Up)
     • SMTP Service | 71 msec (Up)
     • IMAP Service | 12 msec (Up)
    • BL4N3.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • POP3 Service | 53 msec (Up)
     • SMTP Service | 56 msec (Up)
     • IMAP Service | 9 msec (Up)
    • BL4N4.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • POP3 Service | 69 msec (Up)
     • SMTP Service | 83 msec (Up)
     • IMAP Service | 8 msec (Up)
    • BulkMail Authentication Server
     • Ping | 0 msec (Up)
     • SMTP | 8 msec (Up)
    • Linux Relay Service
     • Ping | 0 msec (Up)
     • SMTP Service | 14 msec (Up)
     • Spool Count | 6 Emails (Up)
    • BL7N8.zadns.co.za
     • Ping | 1 msec (Up)
     • POP3 Service | 105 msec (Up)
     • SMTP Service | 16 msec (Up)
     • IMAP Service | 12 msec (Up)
     • Roundcube Webmail | 103 msec (Up)
   • SERVERS
    • MSSQLSSD1.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • CPU | 8.85 % (Up)
     • RAM | 5 % (Up)
     • SQL Service | 132 msec (Up)
    • MSSQLSSD2.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • CPU | 4.60 % (Up)
     • RAM | 72 % (Up)
     • SQL Service | 67 msec (Up)
    • MySQLSSD1.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • Web SQL Service | 45 msec (Up)
     • CPU | 1.76 % (Up)
     • RAM | 17 % (Up)
    • MySQLSSD2.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • CPU | 0.59 % (Up)
     • RAM | 14 % (Up)
     • MySQL Service | 95 msec (Up)
    • SOLIDCP.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • Control Panel Status | 44 msec (Up)
    • EPYC AMD SERVER
     • Ping | 0 msec (Up)
     • SSH Load Average 4 | 6.92 (Up)
   • DNS SERVERS
    • NS4.mydnscloud
     • Ping | 0 msec (Up)
     • DNS Service | 1 msec (Up)
    • NS3.mydnscloud
     • Ping | 279 msec (Up)
     • DNS Service | 282 msec (Up)
    • NS2.mydnscloud
     • Ping | 256 msec (Up)
     • DNS Service | 257 msec (Up)
    • NS1.mydnscloud
     • Ping | 255 msec (Up)
     • DNS Service | 260 msec (Up)
  • ZA Domains Probe
   • ZA Domains
    • Ping | 0 msec (Up)
    • ZA Domains Control Panel | 1,723 msec (Up)
   • ZA Domains Connectivity
    • ZACR Connection Status |   (Up)
    • Co.ZA Domains Timer |   (Up)
    • Org.ZA Domains Timer | 5 Minutes (Up)
    • Web.ZA Domains Timer | 8 Minutes (Up)
    • Net.ZA Domains Timer | 5 Minutes (Up)