Во моментов нема прекини во мрежата или планирано одржување на серверите.
 • Absolute Hosting Monitoring
  • Firewall Devices
   • Primary Firewall
    • Ping | 0 msec (Up)
   • Secondary Firewall
    • Ping | 0 msec (Up)
   • Firewall Gateway
    • Ping | 0 msec (Up)
  • Absolute Hosting DC
   • WEB SERVERS
    • BL1N1.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • CPU | 8.54 % (Up)
     • FTP Service | 44 msec (Up)
    • BL1N4.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • CPU | 2.59 % (Up)
     • FTP Service | 298 msec (Up)
    • BL3N2.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • CPU | 13 % (Up)
     • FTP Service | 44 msec (Up)
    • BL5N2.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • Web Service | 26 msec (Up)
     • IMAP Service | 12 msec (Up)
     • POP Service | 12 msec (Up)
     • SMTP Service | 11 msec (Unusual)
    • BL5N3.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • Litespeed Status | 26 msec (Up)
     • SSH LOAD | 3.09 (Up)
     • IMAP | 11 msec (Up)
     • POP3 | 8 msec (Up)
     • SMTP | 13 msec (Up)
    • BL5N4.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • CPU | 7.50 % (Up)
     • FTP Service | 46 msec (Up)
    • CF2016.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • FTP Service | 16 msec (Up)
   • MAIL SERVERS
    • BL4N1.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • POP3 Service | 16 msec (Up)
     • SMTP Service | 70 msec (Up)
     • IMAP Service | 8 msec (Up)
    • BL4N2.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • POP3 Service | 62 msec (Up)
     • SMTP Service | 68 msec (Up)
     • IMAP Service | 12 msec (Up)
    • BL4N3.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • POP3 Service | 57 msec (Up)
     • SMTP Service | 58 msec (Up)
     • IMAP Service | 8 msec (Up)
    • BL4N4.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • POP3 Service | 74 msec (Up)
     • SMTP Service | 88 msec (Up)
     • IMAP Service | 8 msec (Up)
    • BulkMail Authentication Server
     • Ping | 0 msec (Up)
     • SMTP | 12 msec (Up)
    • Linux Relay Service
     • Ping | 0 msec (Up)
     • SMTP Service | 10 msec (Unusual)
     • Spool Count | 4 Emails (Up)
    • BL7N8.zadns.co.za
     • Ping | 1 msec (Up)
     • POP3 Service | 15 msec (Up)
     • SMTP Service | 15 msec (Up)
     • IMAP Service | 13 msec (Up)
     • Roundcube Webmail | 127 msec (Up)
   • SERVERS
    • MSSQLSSD1.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • CPU | 9.82 % (Up)
     • RAM |   (Up)
     • SQL Service |   (Up)
    • MSSQLSSD2.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • CPU | 0.26 % (Up)
     • RAM | 72 % (Up)
     • SQL Service | 77 msec (Up)
    • MySQLSSD1.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • Web SQL Service | 45 msec (Up)
     • CPU | 0.35 % (Up)
     • RAM | 17 % (Up)
    • MySQLSSD2.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • CPU | 2.84 % (Up)
     • RAM | 14 % (Up)
     • MySQL Service | 76 msec (Up)
    • SOLIDCP.zadns.co.za
     • Ping | 1 msec (Up)
     • Control Panel Status | 66 msec (Up)
    • EPYC AMD SERVER
     • Ping | 0 msec (Up)
     • SSH Load Average 4 | 7.67 (Up)
   • DNS SERVERS
    • NS4.mydnscloud
     • Ping | 0 msec (Up)
     • DNS Service | 1 msec (Up)
    • NS3.mydnscloud
     • Ping | 281 msec (Up)
     • DNS Service | 280 msec (Up)
    • NS2.mydnscloud
     • Ping | 262 msec (Up)
     • DNS Service | 257 msec (Up)
    • NS1.mydnscloud
     • Ping | 256 msec (Up)
     • DNS Service | 259 msec (Up)
  • ZA Domains Probe
   • ZA Domains
    • Ping | 0 msec (Up)
    • ZA Domains Control Panel | 1,725 msec (Up)
   • ZA Domains Connectivity
    • ZACR Connection Status |   (Up)
    • Co.ZA Domains Timer |   (Up)
    • Org.ZA Domains Timer | 3 Minutes (Up)
    • Web.ZA Domains Timer | 7 Minutes (Up)
    • Net.ZA Domains Timer | 3 Minutes (Up)