AMD EPYC VPS Servers (DAILY)

EPYC VPS Silver Daily

AMD EPYC VPS - absolutehosting.co.za
AMD EPYC 7552 CPU
2 CPU vCores
1 GB RAM
20 GB NVMe SSD Storage
1 Static IPv4 Address

EPYC VPS Palladium Daily

AMD EPYC VPS - absolutehosting.co.za
AMD EPYC 7552 CPU
2 CPU vCores
2 GB RAM
50 GB NVMe SSD Storage
1 Static IPv4 Address

EPYC VPS Osmium Daily

AMD EPYC VPS - absolutehosting.co.za
AMD EPYC 7552 CPU
4 CPU vCores
3 GB RAM
100 GB NVMe SSD Storage
1 Static IPv4 Address

EPYC VPS Iridium Daily

AMD EPYC VPS - absolutehosting.co.za
AMD EPYC 7552 CPU
6 CPU vCores
6 GB RAM
200 GB NVMe SSD Storage
1 Static IPv4 Address

EPYC VPS Ruthenium Daily

AMD EPYC VPS - absolutehosting.co.za
AMD EPYC 7552 CPU
8 CPU vCores
8 GB RAM
400 GB NVMe SSD Storage
1 Static IPv4 Address

EPYC VPS Gold Daily

AMD EPYC VPS - absolutehosting.co.za
AMD EPYC 7552 CPU
12 CPU vCores
16 GB RAM
500 GB NVMe SSD Storage
1 Static IPv4 Address

EPYC VPS Platinum Daily

AMD EPYC VPS - absolutehosting.co.za
AMD EPYC 7552 CPU
20 CPU vCores
32 GB RAM
500 GB NVMe SSD Storage
1 Static IPv4 Address

EPYC VPS Rhodium Daily

AMD EPYC VPS - absolutehosting.co.za
AMD EPYC 7552 CPU
24 CPU vCores
64 GB RAM
1000 GB NVMe SSD Storage
1 Static IPv4 Address

One Day VPS Iridium Plus Daily

AMD EPYC VPS - absolutehosting.co.za
AMD EPYC 7552 CPU
30 CPU vCores
128 GB RAM
1000 GB NVMe SSD Storage
1 Static IPv4 Address